Comparison of Gaia DR2 Parallaxes of Stars with VLBI Astrometry

Comparison of Gaia DR2 Parallaxes of Stars with VLBI Astrometry2019DOI: info:10.3847/1538-4357/ab0e83The Astrophysical Journalv. 875 114 114
Xu, Shuangjing, Zhang, Bo, Reid, Mark J., Zheng, Xingwu, and Wang, Guangli. 2019. "Comparison of Gaia DR2 Parallaxes of Stars with VLBI Astrometry." The Astrophysical Journal 875: 114. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab0e83
ID: 155250
Type: article