Parallaxes for Star-forming Regions in the Inner Perseus Spiral Arm

Parallaxes for Star-forming Regions in the Inner Perseus Spiral Arm2019DOI: info:10.3847/1538-3881/ab141dThe Astronomical Journalv. 157 200 200
Zhang, Bo, Reid, Mark J., Zhang, Lian, Wu, Yuanwei, Hu, Bo, Sakai, Nobuyuki, Menten, Karl M., Zheng, Xingwu, Brunthaler, Andreas, Dame, Thomas M., and Xu, Ye. 2019. "Parallaxes for Star-forming Regions in the Inner Perseus Spiral Arm." The Astronomical Journal 157: 200. https://doi.org/10.3847/1538-3881/ab141d
ID: 151849
Type: article